บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2544 ดำเนินกิจการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

วิสัยทัศน์

บริษัทประกันภัยที่พนักงานมีศักยภาพสูง พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

พันธกิจ

  • บุคลากร พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความเชี่ยวชาญ

  • ลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์

บริการของเรา

ติดต่อเรา

บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารสหนิรภัย 462/1-5 ถนนสี่พระยา

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1291

แฟกซ์

0-2236-1211, 0-2236-1300

e-mail

info@union-insurance.com